feature

ระบบการเก็งก าไรด้วย AI

ระบบการเทรดสกุลเงินคริปโตด้วย AI แบบไร้ความ เสี่ยง

การเก็งก าไร คือ กลยุทธ์ทั่วไป ที่ถูกน ามาใช้ซึ่งสัมพันธ์กับก าไรที่ได้จากผลต่างของราคาระหว่างการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน นับตั้งแต่การเริ่มสกุลเงินค ริปโต ได้มีการพัฒนาโหมดการเก็งก าไรต่างๆขึ้นมา ส่งผลให้การเก็งก าไรเป็นส่วนที่มีความส าคัญในตลาดคริปโต

ระบบการเก็งก าไรด้วย AI จาก Altimates ได้รับการสร้างขึ้นมาบนเทคโนโลยี บล็อกเชนและ Altimates Intelligence (AI) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครื่องมือและการบริการต่างๆที่เคย จ ากัดเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ด้วยการท างานประสานของหุ่นยนต์Altimates Intelligence (AI) บน แพลตฟอร์ม Altimates ส่งผลให้การเทรดแบบเก็งก าไรสามารถด าเนินการได้ทันทีและไร้ความเสี่ยงเพราะโอกาสใน การเก็งก าไรมีอย่างไม่สิ้นสุด

คุณสมบัติ AAIS

โหมดการเก็งก าไรรุ่นที่ 5 จาก Altimates ช่วยให้การเข้าถึงการเทรด เพื่อเก็งก าไรคริปโตท าได้ง่ายขึ้น มาพร้อมกับการเชื่อมโยงไปยังตลาดหลักทรัพย์คริปโตหลักกว่า 20 แห่ง เพื่อให้คุณ สามารถเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ที่หลากหลายผ่านเพียงหน้าจอเดียว นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติต่างๆที่ได้รับการ อัพเกรด


การเทรดรวดเร็ว


ด้วยคุณสมบัติการเทรดรวดเร็ว นอกจากผู้ใช้งาน จะได้รับรายได้จากการลงทุนที่มั่นคงแล้ว แต่ยังได้รับประสบการณ์ตรงจากการเทรดผ่านแพลตฟอร์ม Altimates

แผนระบบการเก็งก าไรด้วย AI

แผนระบบการเก็งก าไรด้วย AI หรือ Arbitrage AI System (AAIS) ได้รับ การออกแบบเฉพาะส าหรับนักลงทุนในทุกระดับตามความต้องการและความชื่นชอบในการลงทุน สมัครสมาชิกแผน ของเราเพื่อรับประโยชน์จากคุณสมบัติใหม่ต่างๆแบบกรรมสทิธิ์เฉพาะ

โซเชียล
pricing

1,000 AIT

 • ค่าธรรมเนียมธุรกรรม 0.025%
 • รองรับการ แลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่จ ากัด
 • เทรดอย่างรวดเร็ว
 • >โหมด AIอัตโนมัติ
 • การค้าทางสังคมไม่ จำกัด
 • การติดตามและสัญญาณตลาด
  (ไม่ จ ากัดสกุลเงิน)
 • การพยากรณ์ ตลาด 30 วัน โดย AI
  (ไม่ จ ากัดสกุลเงิน)
เลือกแผน

ติดต่อเรา

img